ఉత్కంఠ భరిత0 ...! ;- కోరాడ నరసింహా రావు .
ఇచ్చిన అవకాశాన్ని... 
  చక్కగా సద్విని యోగం చేసుకున్న వారికి... 
  ఉద్వేగమా... ఆందోలనా... 
 భయమా...! 
     సర్వ సన్నద్దతతో... 
  సిద్ద0గా ఉన్న వారికి... 
 ఉత్సాహం తప్ప... 
 ఇవేవీ  ఉండవు కదా...!! 

విద్యార్ధుల కైతే.... ఏటికీ ఏడూ
 పరీక్షా సమయమే..! 
  అనుకున్నది సాధించి... 
   ఆర్ధిక స్థిరత్వం కుదిరేవరకూ
   వారికి తప్పదీ ఉత్కంఠ...! 

అదే... పాల కుల కైతే..., 
  ఐదేళ్ల కో మారు అగ్ని పరీక్షే !! 
  అధికారం కోసం... 
  అనేకవాగ్దానాలు...! 
  అవి నెర వేర్చ టానికి... 
   పడరాని పాట్లు...! 
 ఎత్తులు... పై ఎత్తులు... 
  మేజిక్కులు... జి మ్మిక్కులు
 ప్రలోభాలు.. తాయిలాలు..! 
 ఎన్నిచేసినా... పరీక్షాసమయం
    ఉత్కంఠ భరితమే...!! 

మనలో .. నిజాయతీ ఉంటే... 
 మన0 చేసే పని నిష్కల్మష మైతే.., 
     మనకెందుకు ప్రతి కూలాలొ స్తాయ్..! 
  అన్ని సాను కూలాలే.... 
 ఆనంద దాయకాలే...!! 

శీత నిప్పు లాంటిది కాబట్టే... 
 అగ్ని పరీక్షలో... 
  గెలిచి నిలిచింది...! 

పరీక్షా సమయ మంటే... 
 నీతిని నిలబెట్టటం..! 
 నిజాయ తీకి పట్ట0 కట్టటం !! 
 నిగ్గు తేల్చట0 ...!!! 

ఆయా పరీక్ష లలో... 
   నెగ్గిన వారే ఘనులు...! 
మోసగించి... మాయ చేసి... 
 అక్రమ మార్గం లో... 
 అందల మెక్కినా... 
  అధర్మ0...అన్యాయం... 
  గెలిచేది ...నిలిచేది కొన్నాల్లే
 అంతిమ విజయ0 ధర్మానిదే
 నీతి  -  న్యాయాలదే...!! 
 ధర్మో రక్షతి రక్షితః...! 
  సత్య మేవ జయతే...!! 
కామెంట్‌లు