శివం నమః శివాయ నమః;- ''రసస్రవంతి' & 'కావ్యసుధ"9247313498 : హైదరాబాద్.
పరమాత్మా!

నీవెక్కడున్నావో ?
రమా వల్లభునితోనో
వాణి మనోహరునితోనో                                
 సురగణంబుతోనో                           
    అసురనికరమ్ముతోనో                               
ఎక్కడున్నావో యేమో !
వెతల చెప్పుకుందామని                              
 వెతుకుతున్నా
వేదన నివేదిద్దామని                           
   తపిస్తున్నా- జపిస్తున్నా                                
కలవరిస్తున్నా - పలుకనైతివి                                
దొరకవైతివి
ఎవరికి చెప్పుదు నా గోడు                                                           
 వినరావైతివి - ఏనాడు                                                               
పరమేశా నీవెక్కడున్నావో                                                           
మోహినీ మత్తులోనో
ఊహల గమ్మత్తులోనో                                  
అనురాగపు సరిత్తులో
నో                               
ఆహ్లాద మరుత్తులోనో                              

అమ్మవారి సన్నిధిలోనో                                                              
 అనంతుని పెన్నిధి కడనో                                                             
మనంలోనో, కైలాసంలోనో                              
 ఎక్కడని వెదుకుతు చెప్పు!                               
ఇకనైనా పెదాలు విప్పు!                                                            
సురేశా నీవెక్కడున్నావో?                              
 నీవెక్కడున్నా -
నాకు కనరాకున్నా......

కటిక చీకటిలోవున్నా                                                          
 కాంతిపుంజమై వున్నా                                                              
  మనసులో ధ్యానిస్తున్నా                                                             
మాయగా భావిస్తున్నా                                                              
  శుభమస్తు జగదీశ్వరా!
నమోనమః
శివం నమః శివాయ నమః

కామెంట్‌లు