రైతు;- అంకాల సోమయ్య దేవరుప్పుల-జనగాం-9640748497
బురద నుండి
బువ్వ దీసెటోడు
మోసపుఎత్తుదెలియని
ధర్మాత్ముడు

వట్టిసత్తెకాలపు
సత్తెయ్య అతడు

నేలతల్లినినమ్మినోడు
నీతి న్యాయం దప్పనోడు

అతివృష్టి అనావృష్టి
వెంటాడినా--?
వడగండ్ల వానతో
కడగండ్లు బ్రతుకున
కళ్ళారజూసినోడు!

గింజ ధాన్యం అమ్మకములో
నిట్టనిలువుగా మోసపోయిన
అమాయకుడు ఈకర్మవీరుడు!

కష్టమైనా ,నష్టమైనా
కన్నతల్లి లాంటి భూమిని
తెగనమ్మనోడు

భూమి పుత్రుడే ఇతడు
అందరూకొనియాడే---
అన్నదాతే యితడు--+
 

అన్నానికి తండ్లాడుతున్న--
కటిక దరిద్రుడు

పండగయ్యేనా?! రైతు బ్రతుకు!?

కృషివలుని కృషికి ఫలితందక్కేనా?!
ఎప్పుడొచ్చునో ?రైతు రాజ్యం!?2

శ్రమజీవనసౌందర్యం
ఏనాటికి గుర్తించెదరో?!

రైతు రాజయ్యేరోజెప్పుడో?!
కర్మజలానికి, ధర్మజలానికి
ఖరీదెవడు కట్టునో?!

సమీపమున---
 భవిష్యత్తున్నదో!!
లేదో?!

మోసపోవడానికి 
అలవాటు పడ్డ
వట్టి వెర్రిబావులోళ్ళు

భూతల్లిపై వల్లమాలిన అభిమానం చూపెటోళ్ళు
కామెంట్‌లు