పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కం:                                             
నవ్వులచిందులురువ్వగ.           
 మువ్వలుఘల్లుమనిమ్రోగ-మోదమునొందెన్                            
గువ్వలకన్నులుమెరియగ.             
జవ్వనిచెలికానిజేరె-జంటగనుండన
కామెంట్‌లు