పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 తే.గీ.                                         
   *.        *.                               
  *కొత్త దంపతులిద్దరు-కోతకోయ.                స
ద్దిమూటనుజేకొని-సంతసమున.           
శునకముపథముజూపగ-సుద్దులెన్నొ.                                               
జెప్పుకొనుచుతరిలినారు-చేనుపనికి. 
కామెంట్‌లు