హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర
 69.
చంపకమాల.
బలువగు నాదిశేషుడిని బాన్పుగ జేకొని పవ్వళింప నిన్
వలపున గాంచి యా కమల పాదము లొత్తుచు సేవజేయ నీ
చెలువము జూడగన్ సురలు చేరిరి బారులు తీరి భక్తిగన్
బలుమఱు నిన్ను దల్చుకొన పావనమౌ కద జన్మముల్ హరీ!//
70.
ఉత్పలమాల.
వేదము లన్నియున్ గలిసి వేడుకగా నుతియించుచుండ, నీ
పాదపు రేణువై జగము వర్థిలె పెంపుగ,నీకు దాసులై
మోదము నొందిరా సురలు,ముక్తిని బొందగ మౌనులెల్లరున్
నీదరిఁ జేరిరే కొలుతు నేనును సద్గతి నొందగన్ హరీ!//
కామెంట్‌లు