శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు బాల పంచపది ఎం. వి. ఉమాదేవి
396)విరతః -

విషయవాంఛలు లేనివాడు
కోరికలకు దూరమునున్నవాడు
విరాగిగా చరించుచున్నవాడు
విమలత్వము కలిగినవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
397)మార్గః -

మోక్షమార్గము చూపించువాడు
సరియైన త్రోవనిచ్చు వాడు
భక్తులకు సుపథమునిచ్చువాడు
దారి తానే అయినట్టివాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
398)నేయః -

ఆత్మజ్ఞానము ప్రసాదించువాడు
నెమ్మిక కలిగించుచున్నవాడు
ధర్మమును కాపాడువాడు
స్నేహం అల్లుకున్నట్టి వాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
399)నయః -

జీవులకు గమనమునేర్పువాడు
విశ్వమును నడిపించుచున్న వాడు 
పరమపదముకు చేర్చగలవాడు
సత్యమార్గం తానుగానున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
400)అనయః -

తనకు సారధి లేనట్టివాడు 
నడిపించువారు లేనివాడు
తన వర్తనము తానేయగువాడు
స్వయంసారధ్యము వహించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )
కామెంట్‌లు