హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర.
 72.
చంపకమాల.
వనముల శైలసానువుల వల్కలముల్ ధరియించి మౌనులున్
గనులను మూసి నీ కొఱకు గట్టి తపంబులు సల్పుచుండ నీ
వనిశము వారికై నిలిచి ప్రక్కన నుందువు తోడుగన్ నినున్
గునుకును దీయకన్ గొలుతు కూరిమి జూపవె సఖ్యతన్ హరీ!//
71.
ఉత్పలమాల.
భిక్షువులై నిరంతరము పెన్నిధి వీవని శుష్కదేహులై
మోక్షముఁ గోరుచున్ మునులు భోగము వీడగఁ బ్రీతి చెందుచున్
రక్షగ వచ్చియుందువట లాలన జేయుచు తండ్రి వోలె నా
పక్షము జేరవయ్య!నిను భక్తిగ మ్రొక్కుచు కొల్చెదన్ హరీ!//
కామెంట్‌లు