తలరాతలు;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్
 జనాలు కేవలం
విజయాలనే గుర్తుంచుకుంటారు
చరిత్రను లిఖించేది 
కేవలం విజేతల హస్తాలే కదూ!
విజేతలు తామేది కోరుకుంటే
అదే రాసుకుంటారు
అయినా,చరిత్ర చెప్పే సత్యం
ఒకటి బలంగానే ఉంది
విజేతలు ఎల్లప్పుడూ
శక్తివంతులుగా ఉండరుగా
అదుగో! అప్పుడు
విజేతలచేతిలో
ఓటమిపాలైనవారిదే
పైచేయిగా మారుతుంది
ఇంకేం!?
ఒక్కసారిగా విజేతల తలరాతలు
తలకిందులే కదా!
అదేసమయంలోనే
బాధితుల రాతలు, వ్యాఖ్యలు
చరిత్రను పునర్లిఖిస్తాయి!!
**************************************
కామెంట్‌లు