మహా మేధావులు...! - కోరాడ నరసింహా రావు
ఎవరి జాతకా లెలా ఉన్నాయో... 
 తేలిపోయే కాల మాసన్నమవుతోంది...!! 
  వాడు రా ష్ట్రా న్ని పీకల్లోతుఅప్పుల్లోకి తోసేసాడ0టాడు వీడు..! 
వీడు వాడి కంటే నాలుగు రాయితీలు , తాయీలాలు ఎక్కువే...ఎక్కువేప్రకటిస్తున్నాడు ..., ఎలా అమలు జరుపుతాడో... ఆ దేవుడికే తెలియాలి...!! 

రాష్ట్ర మేదో ఐపోద్ద0టూ... 
 ఏవేవో చెబుతూ... 
 బూచిలు చూపిస్తారు...! 
ఏమై పోద్ధి... ఎవరి కేమై పోద్ధి!! 

ఏమీ లేని సగటు మనిషి కి... 
 పోయే దేముంది...!? 

నిజం గా వీళ్లందరిఆందోళన ఈ 
రాష్ట్ర మేదో ఐపోద్దనా... అధికార పీఠ0 దక్క లేదనా...!! 

కూడు, గుడ్డ, గూడుకు... 
 లోటు రా నీ య కుండ... 
చూసుకునే వాడు.... 
 వాడి వల్ల వీడికి జరిగే నష్ట మే ముంటు0ది...?! 

రవిడి అంట ... గూ0ఢా అంట
 ఎవరికి...?! 
 పేదోల్ల0తా దేవు దంటున్నారే!!
 ప్రజల సొమ్ము  ప్రజలకే అందు తుందనుకుంటున్నారే...! 

మా య మాట లతో... 
 మభ్య పెట్టి మోసాగించాలను కుంటే..., 
   మోస పోటానికి ఆరోజులు కావివి...! ఆ జనాలూకారు..!! 

అందరి సభలకూ వెళతారు... 
 అందరు చెప్పినది ఆలకిస్తారు
  అందరి చ్చినవీ అందు కుం టా రు..., 
 ఓటు ఎవరికి వెయ్యాలో... 
వా ల్ల కే  వేస్తారు.... ।
  మీకంటే  బాగా ముదిరిపోయారు..!! 
  ఓటరులే ఎర్రి పప్ప లను కుం టు న్నా రా...,మహామేధావులు
**********
కామెంట్‌లు