పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 ఆ.వె.                                      
   *.        * 
తెలుగుతీపిదనము-తేనెలూరించగ 
 పలుకుపలుకులందు-పసనునింపి.        
 రామచరితరాసి-ప్రేమకలముబూని  
మొల్లవెలగెప్రజల-నుల్లమందు.              
 *.     *.     *.    **            
 దైవభక్తితోడ-భావమ్మునిండగ.             
ఇష్టదేవుడైన-శ్రేష్ఠశివుని.                   
కొలచిముదముమొల్ల-కలియుగమందున.                                          
రామకథనురాసె-రమ్యము                                               
 *.       *.         *.                        *

కామెంట్‌లు