నీటి మూట ...!!------డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్.
 పిల్లలూ ...
చూసారా ఎప్పుడైనా 
బొంగరం రూపంలో 
ఎంతో రుచిగా ఉండే
అరుదయిన ఈ పళ్లు ....!
నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండే 
ఈజాతిపళ్ళు ....
వేసవిలో అందరికి ,
అలసటను తగ్గిస్తాయి 
అధిక దాహాన్ని 
అరికడతాయి 
దేహంలో నీటిశాతాన్ని 
అదుపులోవుంచుతాయి !
బహు రంగుల్లో 
దర్శనమిచ్చే ఈపళ్లను 
ఆంగ్లంలో ....
'వాటర్ ఆపిల్ 'అంటారు ,
వాడుకభాషలో 
'గులాబి జామ 'అంటారు !
ప్రాంతాలనుబట్టి ...
దీన్ని ఎలాపిలుచుకున్నా ,
పండుమాత్రం ఒకటే ....!
రుచికూడా ఒక్కటే ....!!
            ***
కామెంట్‌లు