రండి! కలసిరండి!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నవశకానికి
నాంది
పలుకుదాం

నవతరానికి
మేలుకొలుపు
పాడుదాం

నవమార్గాలను
అన్వేషించి
నడుద్దాం

నవ్యతను
లోకానికి
చాటుదాం

నవోన్మేషాన్ని
నరులకు
కలిగిద్దాం

నవ్యభవ్యదివ్య
చర్యలను
ఆచరిద్దాం

నవరసాలను
జనానికి
అందిద్దాం

నవనాడులను
మనుజులలో
కదిలిద్దాం

నవధాన్యాలను
సమృద్ధిగా
పండించుదాం

నవరత్నాలను
ప్రజలందరికి
పంచుదాం

నవలోకాన్ని
నాణ్యంగా
సృష్టించుకుందాం

నవనీతాన్ని
నలుగురికిచ్చి
తినమందాం

నవనవలతో
నరులమోములను
వెలుగించుదాం

నవభావాలతో
కైతలను
వ్రాద్దాం

నవకవితలను
పాఠకులకుపంపి
చదివిద్దాం

నవసాహిత్యాన్ని
సాహితీజగతికి
అందిద్దాం

నవసమాజాన్ని
నాకముగా
నిర్మించుకుందాం
 

కామెంట్‌లు