కారణమేమిటి?-గద్వాల సోమన్న,9966414580
మల్లెపూవు ఎందుకు
తెల్లగా ఉంటుంది
గులాబీ ఎందుకు
ఎర్రగా ఉంటుంది

పల్లె సీమ ఎందుకు
పచ్చగా ఉంటుంది
తల్లి మనసు ఎందుకు
ప్రేమగా ఉంటుంది

నాన్న మనసు ఎందుకు
వెన్నలా ఉంటుంది
అన్న తోడు ఎందుకు
నీడలా ఉంటుంది

మంచు చూడ ఎందుకు
చల్లగా ఉంటుంది
అమ్మ ఒడి ఎందుకు
మెత్తగా ఉంటుంది

పాప పలుకు ఎందుకు
తీయగా ఉంటుంది
తెలుగు భాష ఎందుకు
గొప్పగా ఉంటుంది

సెలయేరు ఎందుకు
గలగల పారుతుంది
తారకమ్మ ఎందుకు
మిలమిల మెరుస్తుంది

పాపాయి ఎందుకు
కిలకిల నవ్వుతుంది
నవ్వుల ముఖమెందుకు
కళకళలాడుతుంది

కామెంట్‌లు