శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
626)అనీశః -

తనకు ప్రభువులేనట్టివాడు 
నియామకుడు లేకుండినవాడు 
తనకుతనే ఈశ్వరుడైనవాడు 
ఆదిదేవునిగా యుండినవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
627)శాశ్వత స్థిరః -

శాశ్వతంగా నిలిచియున్నవాడు 
నిరూపించుచున్నట్టి వాడు 
స్థిరమైన మార్గమును చూపువాడు 
భక్తులకు శాశ్వతుడైయున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
628)భూశయః -

భూమిపై శయనించుచున్న వాడు 
ఇటుకమీదనున్న పాండురంగడు 
ధరణిని అంటియున్నట్టివాడు 
భూశయనముకూడా చేయువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
629)భూషణః -

తనకు తానే నగయైనట్టివాడు 
స్వయం భూషణములున్నవాడు 
ధర్మాభరణము దాల్చినవాడు 
సత్యభూషణుడై రాజిల్లువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
630)భూతిః -

సర్వ ఐశ్వర్యములు గలవాడు 
సంపదలను పొందినవాడు 
సత్తాను కలిగియున్నట్టివాడు 
భస్మముదాల్చియున్నవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు