శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
491)మహాదేవః -

మహాదేవుడుగా నున్నవాడు 
ముక్కంటి తానుగానున్నవాడు 
శివశక్తిని కలిగినట్టి వాడు 
అంతరాళము నిండినవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
492)దేవేశః -

సురేశ్వరుడైయుoడినవాడు 
దేవతలకు ఆజ్ఞలిచ్చువాడు 
దేవసంబంధమైనట్టి వాడు 
ప్రభుత్వం తానుగానున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
493)దేవ భృద్గురుః -

ఇంద్రునికి గురువైయున్నవాడు 
దేవగణముల శాసించువాడు 
సురలోకమును పాలించువాడు 
దేవతలకు గురువైన వాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
494)ఉత్తరః -

అందరికన్ననూ అధికుడైనవాడు 
ఉత్తమ గుణములున్నట్టివాడు 
నక్షత్రవిశేషమైయున్న వాడు 
భక్తులకష్టము దాటించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
495)గోపతిః -

గోవులను పాలించునట్టివాడు 
నంద  నందనుడైన వాడు 
ధేనువుల సంరక్షణజేయువాడు 
గోకులముకు రాజైనవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )
కామెంట్‌లు