చిత్రానికి పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                               
           *.                  
 మక్కువమీరగపొత్తము.                   
  చక్కగచదువంగయువత-చతురతచేతన్.                                     
మిక్కిలివినయముజ్ఞానము.                 
చక్కనిప్రతిభలనుపొంది-సాగుచునుందుర్.                                      
  *.       *.      *.            

కామెంట్‌లు