చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                                              
   *.       *.                                  
 కట్టెనుధోవతిపంతులు.                    
 చుట్టెనుగట్టితలపాగ-చూపులకింపున్.                                    
తట్టినపేదలబతుకులు.                
 నెట్టియుకులబేధములను-నేతగనిలచెన్.                                    
  **   *.    *.      *.   

కామెంట్‌లు