చిత్రానికి పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                                        
 **.                                
 *వెన్నెలవెలుగులజిలుగులు.                
 కన్నులపండుగనుజేయ-కమనీయముగన్.                                         
కన్నడురంగులనద్దెను.           
మిన్నగచిత్రములవియెన్నొ-మిలమిలమెరయన్.                                
 *.      *.      *.               

కామెంట్‌లు