ఉగాదిపద్యాలతోరణాలు ;- మిట్టపల్లిపరశురాములు.-సిద్దిపేట
  ఆ.వె                                     
 క్రోధివత్సరమ్ము-కోర్కెలుదీర్చగ 
శాంతమూర్తిగాను-సంతసమున 
కొత్తదనముదెచ్చె-కోటికాంతులతోడ 
మావిచిగురుపూత-తావినింపి.      
   ఆ.వె.         ....            ..‌‌...  
   కోకిలమ్మపాట-క్రోధినిరమ్మని 
కోమలాంగితీరు-కోరిపిలువ.        \
ఆరురుచులబట్టి-యరుగుదెంచెనుగాది               
స్వాగతమ్ముపలుక-సాధరముగ              .....         .....              
   తే.గీ                                  
 తెలుగుప్రజలనువెలిగించ-వెలుగునింపి.                                    
  క్రోధివత్సరమేతెంచె-కొత్తగాను.        
 పసిడిపంటలపండించి-పర్వమొలక
 తెచ్చెనవకాంతిపుడిమిన-తేజమొంద                                                 ....       ....     ... ..                  
తే.గీ 
వేదమంత్రములెంతనొ-విందుజేయ
 కలిమిలేములు‌షడ్రుచులు-కలుపుచుండ.                                                   
భావిబతుకుపంచాగము-బయలుపరచ                                     
  క్రోధివత్సరమరుదెంచె-కోర్కెలలర.         .....          ....                   
తే.గీ 
మావిచిగురులపూతలు-మహినియందు.                            
   పచ్చపచ్చగనింపెను-పసిడిఛాయ                                      
కవులకలములుకవితల-కాంతులీన 
సంతరించుకవెలుగొందె-చక్కగాను........        ......           ...‌‌..              

కామెంట్‌లు