ఆనందం ఎంతో...! బాల గేయం- కోరాడ నరసింహా రావు...!
మా పెరటి తోటలో.... 
  విరిసిన పువ్వులే ... 
    మాపాప నవ్వులు...! 

మా జామ చెట్టుపై వాలిన
   రామ చిలుక పలుకులే..... 
    మాపాప ముద్దు-ముద్దు మాటలు...! 
 
హంసలకే మా పాప
  బుడి  బుడి నడకలు నేర్పినది
 కోయిలకే మాపాప... 
  తీయని కూతలు మప్పినది.! 

నెమలికి ఆ నాట్యా లన్నీ
 మా పాప నేర్పినవే...! 
 
జాబిలితో మాపాప... 
 ఆటలు ఆడు కుంటు0ది..!! 
 మాపాపతో  ఆ కాకి... 
  కబురు లెన్నో చెబుతుంది... 

ఆశ్రీమహాలక్ష్మీయే,మాయి0ట ... బుడి- బుడినడకలు... 
  ముద్దుల మాటల... 
    చిట్టి పాపగా వచ్చినది... 
   ఆనందము ఎంతో తెచ్చినది!!

కామెంట్‌లు