చిత్రమైనది చిత్తప్రవృత్తి;-అంకాల సోమయ్యదేవరుప్పులజనగాం9640748497
ఎటూతేల్చకున్నా
ముందు నుయ్యి
వెనకగొయ్యి
బ్రతుకు గమనం
భజగోవిందం

చిత్రమైనది
చిత్తప్రవృత్తి
సాహసానికి
కాలుదువ్వదే
గోముగా నన్ను
ఏమార్చుతున్నది
నా ప్రగతికది
అవరోధమైనది

కాలక్షేపపు
బ్రతుకుతోనే
జీవితమ్ము
పతనమాయే
వ్యర్థవాదము
ఊతచేష్టలు
బ్రతుకును
బలిగొనెను

కార్యాచరణ
పూజ్యమాయెను
కాసులకు నిత్యము
కటకటాయెను
గొప్ప కోసం బ్రతకలేను
హృదయ వేదనార్పలేను

ఏమి కాని
ఏదేమైనా కాని
కర్మభూమే
కార్యక్షేత్రం
నేడురేపనే
వాయిదవొద్దు
ఇపుడీక్షణమనే
వాదము ముద్దు
కామెంట్‌లు