దుష్టబుద్ది కలవాడు!;- కవిమిత్ర, శంకర ప్రియ., శీల ,సంచార వాణి:-98127 67098
=🚩దుష్టబుద్ధి కలవాడు
శత్రువైన, మిత్రుడైన
     ఒక్కటే! తస్మాత్ జాగ్రత్త!
వినండి! విబుధులార!
   ( అష్టాక్షరీ గీతి , శంకర ప్రియ.,)
    👌దుర్జనులనగా దుష్టబుద్ధి కలవారు! వారితో వైరము కూడదు! స్నేహము పనికిరాదు! ఎందువలననగా, బొగ్గులు చల్లగా నల్లగా  నున్నప్పుడు; తాకితే చేతులను  మసిచేస్తాయి. వేడిగా, నిప్పుతో నున్నప్పుడు; తాకితే చేతులు కాలిపోతాయి. అందువలన, దుర్మార్గులకు దూరముగా ఉంటేనే మంచిది! తస్మాత్ జాగ్రత్త!
🪷దుర్జనేన సమం వైరం
     ప్రీతిం చాపి న కారయేత్! 
     ఉష్ణో దహతి చాంగారః
     శీతః కృష్ణాయతే కరమ్!
     (....ఇది సుభాషిత రత్నము!  అనగా మంచిమాట!) 
         🚩తేట గీతి పద్యము
   దుర్జనులతోడ మైత్రియు తుదకు పగయు
   కూడదెన్నడు, సుజనులు కోర వలదు
   చల్లగానుండు బొగ్గులే జ్వాలి గనిన
   హస్తముల గాల్చు, తాకినన్, హాని చేయు!
                (జ్వాలి అనగా అగ్ని)
    [ రచన:- డా. శాస్త్రుల రఘుపతి.,]
         **************
     🚩తేటగీతి పద్యం
   దుర్జనులతో విరోధంబు, తుదకు మైత్రి 
   చేయకూడదు, చేసినన్ చేటుకలుగు
   మాడుబొగ్గును ముట్టినన్,  మసినిచేయు 
   కాంతి నిప్పును తాకినన్ కాలు చేయి!

     [ రచన:- విద్వాన్ పైడి హరనాథ రావు.,]

కామెంట్‌లు