అందు కొండి మా సుభాభినం దనలు..!;- కో రా డ నరసింహా రావు...!
కార్మికుల రక్తముతో తడిసిన ఎర్ర గుడ్డయే జెండాయై ఉద్యమానికి శ్రీ కారం చుట్టిందీరోజే...! 

హక్కుల పరి రక్షణకై  ప్రతిన పూనించిందీ రోజే...! 

శ్రమ దోపిడి కెదురు నిలిచి... 
 సమరం చేయించిందీ రోజే..! 

చరిత్రలో నిలిచిన...మరువలేని
 మరపు రాని రోజు ఈ మేడే..! 

మనిషి సుఖ, సౌఖ్యా నంద సంతోషానందాలకుశ్రామికులు చిందించినస్వే దమే మూలమని జగతి గుర్తించేలా పోరాడి నిరూపించిన ఓ శ్రామికసోదర , సోదరి మణులారా...    జయము - జయము మీకు ! శ్రమయేవజయతే...!! 
 మీ శ్రమ చిందించు స్వేదం... 
 ఎల్ల వేలలా గుభా లించు... 
  పరిమళించు అత్తరై..! 
💐🙏🌷👍✌️🤝


కామెంట్‌లు