'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి. పూణే. మహారాష్ట్ర.
 99.
 చంపకమాల.
అహమును ద్రుంచివేయు మధురాక్షర మంత్రముఁ బల్కుచుండి తా
మిహపర సౌఖ్యముల్ బడసి యిమ్ముగ నీదరి జేరిరే మునుల్
దహనము కావ పాపములు తద్దయు నీదుజపంబు సేయ నీ
మహిమలు పాడుచున్ బ్రతుక మంగళమౌ నిజమేకదా!హరీ!//

100.
చంపకమాల.
చిరిగిన వస్త్రమౌ పగిది ఛిద్రముగా నశియించు దేహమున్
మురియుచు పెంచుకొంచు బహు భూషణముల్ ధరియింపజేసి తా
మెఱుకయు లేక సాగు జనులెవ్విధి ముక్తిని పొందుటంచు నీ
ధరణికి వచ్చితెల్పి పర తత్త్వము బ్రోచితి వయ్య!శ్రీహరీ!//

కామెంట్‌లు