చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 సుందరధరహాసమొలక.                
నందముగనుమెరియమోము-నవనిలొమేటిన్                           
 వందనములుజేయదగును.         
  సుందరినటనెంతొశోభ-చూపులకింపున్.                                             
   *.      *.     *.                   

కామెంట్‌లు