మహలక్ష్మి రావమ్మా!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
రావమ్మా రావమ్మా
మహాలక్ష్మి రావమ్మా
మా ఇంటికిరావమ్మా
మమ్మూ కరుణించవమ్మా                    ||రావ||

నిత్యము పూజిస్తామమ్మా
సత్యము పలుకుతామమ్మా
ప్రదక్షణలు చేస్తామమ్మా
ప్రసాదాలు పంచుతామమ్మా

తలుపులు తెరుస్తామమ్మా
స్వాగతము పలుకుతామమ్మా
త్వరగా త్వరత్వరగారావమ్మా
తరలిపోక నిలిచిపోవమ్మా                     ||రావ||    

చిల్లరను చల్లవమ్మా
వేలను కూర్చవమ్మా
లక్షలను పేర్చవమ్మా
కోట్లను కుమ్మరించవమ్మా

గాజులు గలగలలాడించవమ్మా
గజ్జలు ఘల్లుఘల్లునమ్రోగించవమ్మా
నవ్వులను నిండుగాచిందించవమ్మా
మోములను చక్కగావెలిగించవమ్మా          ||రావ||

కాంతులను ప్రసరించవమ్మా
చీకట్లను పారద్రోలవమ్మా
పరిమళాలు వెదజల్లవమ్మా
పరవశాలు కలిగించవమ్మా

ధన్యవాదాలు చెబుతామమ్మా
దినదినము పూజించుతామమ్మా
దర్శనభాగ్యము కలిగించమ్మా
ధనమును చేతులనిండాచేకూర్చవమ్మా       ||రావ||


కామెంట్‌లు