శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
841)మహాన్ -

దేశకాలాదులు లేకుండువాడు 
పరిమితిని అధిగమించిన వాడు 
మహానుభావుడైన భగవంతుడు 
కాలరాహిత్యము గలిగినవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
842)అధృతః -

సర్వమూ తనే ధరించినవాడు 
తనను ధరించునది లేనివాడు 
తనకంటే కీర్తిలేనట్టి వాడు 
తనను మించునది యుండనివాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
843)స్వధృతః -

తనకుతానే ఆధారమైనవాడు 
స్వకీయమైన కీర్తియున్నవాడు 
గొప్ప యోగమున్నట్టి వాడు 
ధైర్యము సంతోషము గలవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
844)స్వాస్వః -

విశ్వ శ్రేయోభిలాషియైనవాడు 
స్వస్థతను కలిగించగలవాడు 
వేదములు వెలువరించినవాడు 
విశ్వరక్షణ చేసినవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
845)ప్రాగ్వంశః -

ప్రాచీనుడు అయివున్నట్టివాడు 
చిరకాలముగా విలసిల్లువాడు 
పురాతన వంశములోని వాడు 
అనాదిగా స్థిరముగా నున్నవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు