టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర
 'శంభో!'శతకపద్యములు 
కందములు 
16.
కాశీ పురాధి వాసా!
యీశా ! క్లేశహర! దేవ! హృదిలో నిన్నే
నాశగ నిల్పితి నయ్యా!
పాశుపతవిధిని గొలిచెద భక్తిగ శంభో//
17.
 అభిషేకము జేసెద నా 
కభయము నీయవె శుభకర !యభిమానముగా 
నిభచర్మాంబరధర !నిను 
విభుడని నమ్మితి మనమున వినుమా శంభో !//
18.
 పున్నమి వేళల నీదరి 
జెన్నుగ చేరితి ముదముగ  జిరయశ మొందన్ 
పన్నగ భూషణ !నిను గని 
పున్నెము నాదని మురిసితి బురహర శంభో !//
19.
పరతత్త్వము నెఱిగితి నే 
తిరముగ నీపద కమలము దెరువని గంటిన్ 
గరుణాలయ !విడువక నీ 
పరిచర్యలు జేసి గొల్తు భక్తిగ శంభో !//
20.
 ధర్మము తెలియక పాపపు 
కర్మలు జేసితి బశుపతి !గర్వము తోడన్ 
మర్మము నెరిగితి నయ్యా !
నిర్మల మైన హృది నిడుమ నిరతము శంభో !//

కామెంట్‌లు