బుద్ధి మాటలు - పద్యం ఆ॥వె. కప్ప నుయ్యి జూసి కొలనుగా భావించు దానికేమి దెలుసు దండి కొలను సంకుచితపు బుద్ది సారూప్య మట్లనే! భూషణంబు మాట బుద్ది మాట! గుగ్గిళ్ల నాగభూషణా చారి  88979 72212


కామెంట్‌లు