నగ్న సత్యాలు - యామిజాల జగదీశ్

1
మట్టిని తాకని 
వర్షం లేదు
తీరాన్ని తాకని 
అలలూ లేవు
కన్నీటిని తాకని 
కళ్ళూ లేవు
పిల్లలను తాకని 
చేతులూ లేవు
ఓటమిని తాకని 
గెలుపూ లేదు.


2
చెట్టు జీవితం 
వేరులో ఉంది
పక్షి జీవితం 
రెక్కల్లో ఉంది
భాష జీవితం 
నాలుకలో ఉంది
పువ్వు జీవితం 
పరిమళంలో ఉంది
మనిషి జీవితం 
లక్ష్యసాధనలో ఉంది.


3
ప్రియమైనవారిని 
కోల్పోయినా
వస్తువును
కోల్పోయినా
ఆస్తిని 
కోల్పోయినా
సుఖాన్ని 
కోల్పోయినా
ధనాన్ని 
కోల్పోయినా
బంధాన్ని 
కోల్పోయినా
వృత్తిని 
కోల్పోయినా
మిత్రుడిని 
కోల్పోయినా
నువ్వు పేదవాడివేం కాదు...
కానీ
నీ దగ్గరున్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని 
కోల్పోనంతవరకూ.


4
అనుకున్నది సాధించలేకపోయినా
అనుకున్నది సాధించేవరకూ చెయ్యడమూ
అదీ ఓ సాధనే


5
చిత్రాన్ని గీస్తే
కాగితం కూడా అమూల్యమే


శిలను చెక్కితే
రాయి కూడా దేవుడే అవుతాడు


పరిపక్వత ఉంటే 
గరికను కూడా డబ్బుగా మార్చొచ్చు


లక్ష్యంతో బతికితే 
నీ జీవితం కూడా 
రేపటి చరిత్ర అవుతుంది