పెళ్లికాని దోమ ::- డా.ఎం.హరికిషన్ - 9441032212 - కర్నూలు.

 పిల్లలు మెచ్చే సరదా హాస్య కథ ఇది. పిల్లల కథల్లో రకరకాల పాత్రలు సరదాగా వస్తూ వాళ్ళని పడీ పడీ నవ్విస్తూ ఉంటాయి. హాస్యమే ప్రధానంగా సాగిపోతూ ఉంటాయి. ఈ కథ మీ చిన్నారులకు చెప్పి చూడండి: మొలక