ముప్పు: -- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 కలిసిమెలిసి తిరిగినపుడె

స్నేహమెంతొ పెరుగు

చేయిచేయి కలిపినపుడె

శాంతిగీతి పలుకు

నయము తప్పవద్దు

భయము అది రద్దు

మంచిబాట నడువు

మంచిమాట నుడువు

దానమెపుడు విడకు

ధర్మమెపుడు చెడకు

నీతి విడుట తప్పు

జాతికదియె ముప్పు !!