అనుభవం ...:----డా .కె .ఎల్వీ .హన్మకొండ .

 కరోనా కాలం 
కదలకుండా 
కట్టిపడేసింది !
కన్నవాళ్లను 
బంధువులను 
కనులారా --
చూడకుండా ,
పండుగలకు 
పబ్బాలకు 
దూరంగ నెట్టి ,
వినోదాలకూ ..
విలాసాలకూ ..
స్వస్తి పలికించి 
స్వగృహాలలో 
బందీల ని చేసింది ,
బయటిముఖం -
చూడకుండా చేసింది !
కాలంకొంత ...
కరోనాతో - 
నడిచి వెళ్ళాక ...
అందరినీ చూడాలనే ,
ఆతృత ......
అంతకంతకూ - 
పెరిగాక ...
సాహసం చేయడం 
మా ..వంతయింది 
అదే ..మమ్ములను 
కారులో --
విజయవాడ చేర్చింది !
అయినవాళ్లని చూచి ,
ఆనందంగా గడిపే ,
అవకాశం కలిగింది !
ఒక అనుభవంగా 
మదిలో ...
మిగిలిపొయింది ....!!
          ---
ఫొటో లో----డా.రశ్మిని,ఆన్షి.నల్లి,రాజబాబు, నిహార.కానేటి.