భరత పుత్రుడా! (గేయ సూక్తులు):-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్--కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల 9948089819


 అహంకారపు కోడె త్రాచుల

నణగ ద్రొక్కిన కీర్తి సౌరభ

రమ్య వాటిక పరిమళించును

బ్రతుకు తోటను భరతపుత్రుడ! 81


మధురమగు మన తెలుగు భాషను

మరచి పోవుట తగదు నీకుర

తల్లి పాలను త్రాగి రొమ్మును

తన్న బోకుర భరతపుత్రుడ! 82