నీలావతి...9వ తరగతి చిప్పగిరి హైస్కూల్ మాటలు


 ఆంధ్రా షెల్లీ గా ప్రసిద్ధుడైన భావకవి దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి గారి వర్ధంతి నేడు ఆయనకు మనందరి తరుపున నివాళి అర్పిస్తూ..

నీలావతి...9వ తరగతి చిప్పగిరి హైస్కూల్ మాటలు