మిత్రులారా! సృజన గారు కావ్ కావ్ మంటూ కథ చెప్పడానికి మనముందుకు వచ్చారు. దయ చేసి కథను విని ప్రోత్సహించండి : మొలక