బడికి వెల్దాం: --కవిత వేంకటేశ్వర్లు


 బడిగేటు తెరిచారు 

క్లాసు రూమ్ తెరిచారు

పిల్లలు బయలుదేరారు

చదువు ఇష్టపడ్డారు


వీపున బ్యాగు

జారుతున్న లాగు

చదువుకుంటే బాగు

చదవకుంటే నాన్నకు తిక్కరేగు


అ ఆలు దిద్దితే ఆలోచన మారు

ఇ ఈ లు దిద్దితే ఇష్టాలు తీరు

ఉ ఊలు దిద్దితే ఊతం దొరుకు

ఋ ఋలు దిద్దితే ఋణ0 తీర్చుకోవచ్చు

ఎ ఏలు దిద్దితే ఏనుగులా ఉండొచ్చు

ఐ దిద్దితే ఐశ్వర్య0 పొందవచ్చు

ఒ ఓలుదిద్దితే ఒంటె నెక్కవచ్చు

అం దిద్దితే అందలం ఎక్కవచ్చు

ఆహా దిద్దితే ఆహారం పొందవచ్చు

అచ్చులలో ఇన్ని లాభాలు ఉంటే

హల్లులలో ఇంకెన్నో

అందుకే నేర్చుకోండి అన్ని

తీర్చ0డి తలిదండ్రుల కోరికలన్నీ!!