పసిడిబాల- శతకసుధ-16:-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్-- కోరుట్ల. జిల్లా:జగిత్యాల9948089819

  విద్య వచ్చి నంత విర్రవీగతగదు
 పంచ వలెను దాని పరుల కెపుడు
 విద్యవలన వారువికసించవలెనుర
 ప్రగతి శీల భావ పసిడి బాల!