సూక్తి సౌరభము-4:-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్--కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల 9948089819

 అక్కడి మాటలు యిక్కడ
యిక్కడి మాటలితరులకు నెరిగించినచో
యిక్కడివారున్ మరీను యెక్కడి
వారున్
అక్కునజేర్చరువిబుధులుయవనిత
లమునన్