తెలుగు భాష వైభవం తారా మండలం :-- ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు. -7842368534
సూర్య చంద్రుల వెలుగులు 
తెలుగు భాషకు జిలుగులై 
తరాల పాటు నిలవాలి 
తనివి తీర కావ్యములై 
భళారే తెలుగు భాష 
సవాలే విసిరిందిక!

అ ఆ ఇ ఈ లతోటీగ 
అమ్మ ఆవు పాఠాలూ 
ఇంట్లో నుండే మొదలు 
తెలుగు బాల మురిపాలూ 
అయ్యారే తెలుగుభాష 
అమెరికాలో నిలిచే హమేషా!

కృష్ణ రాయల వైభవం 
అష్ట దిగ్గజాల్ కవనము 
మరుగున పడవు ఎన్నడూ 
తెలుగు తల్లికి వందనము 
జేజేలు పలుకుదాము రండీ 
తెలుగు భాషను వెలిగించండి!