అమ్మ ప్రేమ::--పురుమాండ్ల హారిక -9వ తరగతి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల జక్కాపూర్ ,సిద్దిపేట జిల్లాసెల్ : 99082 04023

 సృష్టికి మూలం అమ్మ
అన్నింటి కంటే విలువైనది అమ్మ
 ప్రేమకు చిహ్నం అమ్మ
మనకై తపించే ప్రాణం అమ్మ
దుఃఖంలో ఓదార్పు అమ్మ
 కొండంత ధైర్యం అమ్మ
మనలో ఆనందం అమ్మ 
స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అమృతం అమ్మ
ఆనందమైన అనురాగం అమ్మ 
దేవుని వరమే అమ్మ 
నా ప్రాణామృతం అమ్మ 
ప్రతి ఇంట్లోని దేవత అమ్మ
చెరగని చిరునవ్వు అమ్మ 
చల్లని దీవెన అమ్మ
అమ్మ వరమే ఈ జన్మ .
/-