బోనాలపండగ (పద్యం సీసమాలిక):-మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432
మునుపు మూసీ నది ముంచేయ వరదతో
     సకల యత్నము జేసి శాంతి కొరకు
సింహవాహిని మాత సిరిగల తెల్లికి
     గుడికట్టి పూజించ గుర్తు గాను
శాంతించి నదిమాత సర్వశుభములిచ్చి
     విస్వసించిన జనావేధనలను
తొలగించు చుండగా ధూప దీప ములిడి
   బోనాలతో వచ్చె భువిన జనులు
జాతరే మొదలాయె జనసందడేర్పడి
   నాటి నుండి మొదలు నేటి వరకు
అమ్మ వారికి యతి యాప్తసోదరుడైన
     పోతురాజును భక్తి పూర్వకముగ
కొలచి వేషాలనే కూర్చి జాతరజేయ
   యాషాఢమాసాన యవని మెరిసి
వర్థిల్లె నుత్సవం వనితలపండగై
    హైదరాబాదున హంగు తోడ
 సింహాలదర్వాజ సంహరించేరూపు
    జాజురంగును వేసి జాతరలతొ 
తలచేరు తల్లిలాల్ దర్వాజ పేరును 
    నైజాము నిర్మించినందు వలన
ప్రఖ్యాతి గాంచెను ప్రతివత్సరంబున
     సందడి బోనాల సంబరాలు
ఆ.వె
పాలు నెయ్యితీపి పరమాన్న బోనము
వేప కొమ్మ శాఖ పెట్టి వేడ
భక్తితోడ జనులుబలగమై వచ్చేరు
మనసు పెట్టి వినుడి మమత మాట