స్వార్థం (పద్యాలు):-మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432

కం
పాలేవో నీళ్ళేవో 
బాలామణి ప్రేమనటన పరికించుమురా
బాలక మైమరవకురా
గాలానికి చిక్కబోకు గతితప్పెదవో
కం
ప్రేమన్నది మాయకదా
పామరులను జేయుచుండె పరిహాసముతో
యేమని చెప్పుదు బాలక
రోమాలే జలదరించు లోతుగ జూడన్
కం
నిస్వార్ధంబేడుండెను
సుస్వాగతమే పలికెడి సుజనులు గలరా
సుస్వర గీతాలాపన
కు స్వరమైతొలచిమదిని కుంపటి జేయున్
కం
మాటకు విలువీయక నీ
మాటల కర్దమును మార్చె మనుజులు గలరే
వేటకు దైవంబేసరి
దీటుగ రోగాలనిచ్చి దించును తిక్కన్