ప్రముఖ కవి చిలుకూరి నారాయణరావు గారిపై ఉషప్రసంగం..-పుల్లారామాంజనేయులు-ఉపాధ్యాయులు-9491851349

 ఉషా 9వ తరగతి విద్యార్థి చాలా చక్కగా ప్రసంగం చేసింది...తక్కువ రోజులలో చదువుకొని చెప్పింది..పిల్లలు ఏమైనా చేయగలరు అనటానికి ఈ సెమినర్ నిదర్శనం... చిన్నారికి ఆశీస్సులు అందించండి.మిత్రులారా....!