హరితహారం:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఇంటిముందు చెట్లు--     ఇంటివెనుక చెట్లు
బాటపక్కన చెట్లు--        కోటపక్కన చెట్లు
గుడిలోన చెట్లు--            బడిలోన చెట్లు
పూవులనిచ్చే చెట్లు--      కాయలనిచ్చే చెట్లు
పండ్లనిచ్చే చెట్లు--          కూరలిచ్చే చెట్లు
మందునిచ్చే చెట్లు--       మోకులనిచ్చే చెట్లు
కూడునిచ్చే చెట్లు--         గూడునిచ్చే చెట్లు
గుడ్డనిచ్చే చెట్లు--            కలపనిచ్చే చెట్లు
గాలినిచ్చే చెట్లు--            వానలిచ్చే చెట్లు
భూమిని కాపాడే చెట్లు--  జీవులను కాపాడే చెట్లు
అందుకే మనమంతా
పచ్చని చెట్లను అవనికి
పచ్చల పతకపు హరితహారాన్ని
నజరానాగా ఇద్దాం !!