వసుచరిత్ర లో విమానంను అందులోని సౌకర్యాలను అద్భుతంగా వర్ణించి చెప్పిన పద్యం కొండల్ రెడ్డి గారు వివరిస్తున్నారు : మొలక