అమ్మవారి ప్రతిమలు అమ్మే చిన్నారి మనసులోని మాటలు :: -- లీలా కృష్ణ.తెనాలి.


 మా అమ్మ చెప్పింది ...ముగ్గురమ్మల ప్రతిమలమ్మంగ పొట్టనిండేనని.


మా నాన్న అన్నాడు.. ఈ అమ్మ బొమ్మలే నే ఆడు బొమ్మలని.


నా మనసు నమ్మింది ..ఈ అమ్మకు, నా గోడు తెలుసని.


అణువణువునా నిండున్నది దైవమే అని , తెలియని ఈ జనం..

నే అమ్మే ప్రతిమలలో ,సర్వం ప్రతిష్టింప బడినదని.. పూజిస్తారు అనుదినం...

వారి నమ్మకమే నా అమ్మకాలకు ఇంధనం.


అనుదినం ఆ తల్లి ప్రతిమలకు, ధూళి చేరకుండా చూడటమే.. నా కందిన వరం.


కోవెలలో పూజారి వలె ..నే ఎరుగను మంత్రాలు..

ఈ ఇలలో, నే ఎరుగను  జనులెరిగిన విద్యలు.


నాలాంటి ఎందరో పసిపిల్లలు... రేపవలు, రహదారులపై వెలిగేటి ప్రమిదలు.

నా ఈడు పిల్లలెందరో , పుస్తకాలకే పరిమితమైన బానిసలు.


ఈ లోకాన ప్రతి ఒక్కరూ.. ఏదో వంక లేనిదే జన్మించరు..

రూపం దాల్చిన ప్రతి ఒక్కరూ.. చిత్రవిచిత్ర వేషాలకు ప్రాణం పోస్తారు.

ఆ చందాన, రంగురంగుల బొమ్మల మధ్య అమ్మోరికి బొట్టువలె నే నిలిచా..

అంతకన్నా భాగ్యం , మరొకటి లేదని తెలుసా!!

ఈ విధంగా క్లుప్తంగా నా కధ మీకు తెలిపా.