*జై శ్రీరాం*:-అయిత అనిత-8985348424
సకల సద్గుణాభిరాముడు
సర్వజగత్తుకు మార్గదర్శకుడు!

తండ్రిమాటను జవదాటని పుత్రుడు
నేటియువతకు ఆదర్శప్రాయుడు!

ఏకపత్నీవ్రతుడైన వినమ్రుడు
విలువలకు స్థానమతడు!

ధర్మసంస్థాపనకై అవతరించిన భగవంతుడు
కుటుంబవ్యవస్థకు మూలమతడు!

ఆడినమాట తప్పని వాడు
సోదర ప్రేమకు చిహ్నమతడు!

నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం
భక్తులపాలిట కొంగు బంగారమతడు!

శబరి ఎంగిలిపళ్లను తిన్న శరణాగత వత్సలుడు!
గుహుని పావనమొనరించిన పట్టాభిరాముడు!

సుగ్రీవునికి ప్రియబాంధవుడు
రావణ సంహారకుడు రఘురాముడు!

భార్యప్రేమకై మాయలేడిని తేదలచినవాడు
సత్యవాక్ పరిపాలకుడు లోకాభిరాముడు శ్రీరాముడు!