మృత్యుంజయుడు "యేసుప్రభు"(తేటగీతి పద్యము--గద్వాల సోమన్న